Godadgang Logo

God Adgangs handlingsplan


Vision

God Adgangs mærkeordning bidrager til øget viden om tilgængelighed og bedre information om tilgængelighed til bygninger og udearealer til gavn for borgere og turister i Danmark.

Mission

God Adgangs mærkeordning skal fortsat være en anerkendt, national mærkeordning for tilgængelighed, som er kendt og bliver brugt, og som fortsat har opbakning fra såvel Danske Handicaporganisationer som de berørte brancher:

 • fordi det bliver lettere for mærkeordningens medlemmer at udvikle og forbedre adgangen for flere til og i bygninger med de (salgs- og produkt-)fordele, det rummer for ejeren/virksomheden/stedet og
 • fordi det bliver lettere for borgere og turister at finde steder, hvor tilgængeligheden passer den enkelte. 

Strategiske målsætninger

 • At det opsøgende arbejde fokuseres på områder eller brancher, hvor der kan opnås en tæthed af God Adgang mærkede steder, så der kan skabes et grundlag for, at andre aktører med hjælp fra God Adgang kan udvikle en tilgængelig feriedestination eller hverdag for alle.
 • At God Adgang opleves som en faglig kompetent sparringspartner, som bliver inddraget i projekter, der berører offentlighedens adgangsforhold til bygninger eller steder, der kan føre til flere God Adgang mærkede steder. 
 • God Adgang bliver kendt som leverandør af oplysninger om fysiske adgangsforhold til bygninger og udearealer.
 • At sikre at personale tilknyttet God Adgang kan levere høj faglig sparring og rådgivning om tilgængelighed til de steder, der vælge at blive God Adgang mærket.

Øvrige målsætninger

 • At have et støt stigende antal medlemmer som sammen finansierer driften af mærkeordningen. Vækst i grundfinansiering af mærkeordningen på 10 % årligt.
 • At sikre at godadgang.dk er en tidssvarende markedsføringsplatform for virksomheder og brugere af godadgang.dk. 
 • At sikre at God Adgang leverer et relevant, tidssvarende og offentligt informationssystem om fysiske adgangsforhold til bygninger og udearealer. 
 • At være orienteret om den europæiske udvikling af "turisme for alle" trenden og om hvordan tilgængelighed kan indgå i generelle danske udviklingstrends og politikområder.
 • At God Adgang på sigt kan tilføres tilgængelighedsregistreringer udført af eksterne interessenter.

Aktivitetsplan for 2021

Nye medlemmer:

 • Region Hovedstadens projekt blev startet op i 2015 med en indledende informationskampagne. I efteråret 2017 gennemførtes en relanceringskampagne i regi af Region Hovedstaden overfor klinikker/praksis for at øge kendskabet til regionens tilbud om en gratis God Adgang mærkning. I efteråret 2019 blev der udarbejdet en status rapport over projektforløbet. Region H besluttede i november 2019 at fortsætte med tilbuddet om registreringer  og medlemskab af God Adgang frem til udgangen af 2024. Tilbuddet til klinikker i regionen om en god adgang registrering og/eller rådgivningsbesøg i forbindelse med nye lokaler fortsætter således i 2021 og der skal gennemføres en række genbesøg i de tidligere registrerede klinikker.
 • Fortsat opsøgende indsats overfor kommuner med det mål at øge antallet af kommuner, der er medlem af mærkeordningen og øge antallet af kommunale bygninger der er god adgang registreret. Opfølgning overfor besøgte og ikke besøgte kommuner gennemføres løbende. Mål 5 nye kommuner om året.
 • Tage kontakt til udvalgte turismeaktører indenfor oplevelser i naturen
 • Tilbudsskrivning og dialog med turismevirksomheder i takt med henvendelser.

Medlemsfastholdelse:

 • I 2020 lanceres den nye hjemmeside, som har fået et løft med nyt design, flere funktioner, mere intuitiv anvendelse og nyt indhold. Faktaarkene med oplysninger om alle God Adgang mærkede steder har fået nyt layout med mange billeder og der er lavet en mobilversion af søgning og visning af informationer om God Adgang mærkede steder.  ! 2021 lægges mobilversionen sammen med den nye hjemmeside og der vil være fokus på SEO og analyse af data, så snart de kommer ind efter sammenlægningen.
 • Selvregistreringsmuligheden via mobiltelefon eller tablet,  der blev lanceret for 2 år siden, er der fortsat fokus på, og der laves løbende forbedringer og udvikles nye funktioner.
 • Der arbejdes løbende med indholdet på den engelske og tyske version af godadgang.dk. 
 • For at fastholde og sikre tilfredse medlemmer vil vi tilbyde regelmæssige nyhedsbreve, en værktøjskasse, der gør det lettere for medlemmerne at markedsføre God Adgang medlemskabet og tilbud om faglig dialog med medlemmerne om tilgængelighed i deres aktuelle situationer, gå hjem møder m.m. 

Aktuel og relevant rådgivning om tilgængelighed

 • Alle henvendelser fra medlemmer om tilgængelighed besvares løbende. Flere og flere medlemmer sender nye projekter, ombygninger m.m. til 3. parts granskning af tilgængeligheden hos God Adgang. 
 • I nogle projekter som vi får kendskab til, sender vi en opfordring om, at projektet granskes for tilgængelighed, men af tidsmæssige årsager har vi ikke sat ressourcer af til generelt at kunne være opsøgende overfor alle nye projekter.
 • Der holdes møder ad hoc med handicaporganisationerne om kravgrundlaget for at sikre at kravgrundlaget fortsat er aktuelt.

Eksterne interessenters brug af God Adgang

 • I opgraderingen af godadgang.dk til version 2 er indtænkt en strømligning og forenkling, som gør det muligt at kunne tilbyde registreringsopgaven til andre aktører end God Adgangs egne inspektører. Dermed vil God Adgang på sigt kunne udvikle og sælge licenser og serviceordninger til kommuner eller virksomheder, som vil lave God Adgang mærkninger eller i forbindelse med stikprøver i henhold til kravene om stikprøvekontrol i BR18. 

Internationalt

 • I mange år har det været et fast punkt i handlingsplanen, at God Adgang er repræsenteret ved min. en international konference om året. Der er ikke udvalgt en international konference i 2020, da alle relevante konferencer er udskudt pga coronakrisen.
Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96