Godadgang Logo

Turisme for alle - destinationsudvikling

I den Turistpolitiske Redegørelse fra 2001 var nævnt, at danske turistprodukter skal være for alle. I det lys blev mærkeordningen God Adgang skabt for at virksomheder, der ønsker at videreudvikle deres produkter, så de kan afsættes til flere, kan få hjælp og faglig bistand til de spørgsmål, der melder sig i den forbindelse. I 20 år har God Adgang rådgivet virksomheder om tilgængelighed og universel design.

I den Nationale Strategi for Bæredygtig Udvikling fra juni 2022 (s. 48) står der følgende om målsætningerne frem mod 2030:

"Destinationer og turismeprodukter skal være tilgængelige.
Der eksisterer en stor og voksende gruppe af turister bestående af seniorer og funktionshæmmede, som i højere grad skal have adgang til turismetilbud. Tilgængeligheden for denne gruppe af gæster skal medtænkes i destinations- og produktudvikling og formidlingen heraf."

Danmark har ikke en egentlig national strategi for udviklingen af Turisme for Alle, men i dag er der i den Nationale Strategi for Bæredygtig Udvikling et incitament til, at destinationsudviklingen fremover skal indtænke tiltag og strategier til fremme af en turisme, som kan forbruges af flere. Samtidig opfordres erhvervet til fortsat at udvikle deres produkter, så alle kan efterspørge dem. 

Derfor bliver destinationsudviklingen også spændende i de kommende år. God Adgang er klar til at deltage og bidrage til de drøftelser, som destinationsselskaberne og erhvervet skal have angående strategier og handlingsplaner. Vores ekspertise kan bruges til at kvalificere udviklingsarbejdet og sikre, at man har fokus på det væsentligste først. 

Send os gerne en mail, hvis I går med tanker om tilgængelig turisme.

Ulla Kramer

Ring eller skriv til os, hvis du har en virksomhed eller en bygning, som skal God Adgang mærkes.

info@godadgang.dk - tel. 51 34 35 96